Team Renegade Logo

logo design finally there. Big Thanks to Simeon!