1 min no pause drills

A post shared by Team Renegade Jiu-Jitsu (@renegadejiujitsu) on

Tuesday evening class

A post shared by Team Renegade Jiu-Jitsu (@renegadejiujitsu) on